top of page
hands-2847508.jpg

De scholengemeenschap Leuven-Hageland van Katholieke scholen voor gewoon en buitengewoon kleuter- en lager onderwijs wil de kwalitatieve werking van de betrokken scholen ondersteunen door expertise uit te wisselen, te bundelen, te ontwikkelen en te optimaliseren. De SG Leuven-Hageland wil het schooleigen pedagogisch project en de cultuur van elke individuele school maximaal respecteren en stelt daarom het subsidiariteitsprincipe centraal als uitgangspunt voor alle (besluitvormings)processen. Er wordt samengewerkt vanuit een gelijkwaardigheid van elke school en al haar medewerkers.

De aansluitende scholen formuleren volgende gemeenschappelijke uitgangspunten:
- ze laten zich inspireren door een christelijk mens- en maatschappijbeeld. Ze doen dit in overeenstemming met de ‘Opdrachtverklaring van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen’,
- ze dragen zorg voor àlle leerlingen en hun ouders of opvoeders die het opvoedingsproject van de betrokken school onderschrijven,
- ze hebben aandacht voor het socio-emotionele welbevinden van elke leerling,
- ze hebben bijzondere aandacht voor de begeleiding van kinderen uit kansarme groepen en van kinderen met specifieke onderwijsbehoeften,
- ze willen hoogstaand en toekomstgericht onderwijs aanbieden dat zich maximaal richt op de individuele en maatschappelijke ontplooiing van de leerlingen,
- ze hebben aandacht voor de draagkracht van het volledige schoolteam om zo het welbevinden van elkeen optimaal te kunnen ondersteunen.

De SG Leuven-Hageland bundelt de krachten én biedt ondersteuning zodat
- een gepaste onderwijscontext aangeboden wordt voor elke leerling, van kleuter tot jongere, van leervoorsprong tot meervoudige beperking,
- de overgangen van kleuter- naar lager onderwijs, van lager naar secundair onderwijs, van gewoon naar buitengewoon onderwijs en omgekeerd gefaciliteerd worden,
- de onderwijskundige en pedagogische praktijken van de verschillende scholen verrijkt worden,
- diverse (gezamenlijke) creatieve initiatieven vorm krijgen,
- de secundaire processen -op termijn en voor zover gewenst- gestroomlijnd worden,
- de lokale inbedding van de betrokken school versterkt wordt,
- partnerschappen uitgebouwd worden binnen en buiten het onderwijs, in en buiten de regio.

De partners van de SG Leuven-Hageland engageren zich om alle werkzaamheden te laten gebeuren in de geest van het BOS-proces van de regio Leuven met een maximale aandacht voor de opdracht, de noden en de ontwikkelingskansen van elke betrokken school.

De beoogde samenwerking en de co-creatie staan garant voor een verdieping en verbreding van de expertise, zowel op het vlak van onderwijs en opvoeding als op het vlak van bedrijfsvoering en bestuurlijke deskundigheid. De partners onderschrijven hun onderlinge verbondenheid en hun bereidheid om zorg te dragen voor de eigen school én de andere aangesloten scholen. Ze hebben, bij de verdere ontwikkeling van deze samenwerking, voortdurend oog voor het beperken van de (extra) werklast.

Het beleidsplan dat in onderling overleg én in samenspraak met overleg- en participatieorganen tot stand komt, biedt een kader om kwaliteitsvol en toekomstgericht onderwijs te ontwikkelen. Dit plan wordt regelmatig geëvalueerd en indien nodig bijgestuurd.

bottom of page